< Povinné informace - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o obci Lhoty u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou, Královehredecký kraj

1. Oficiální název

Obec Lhoty u Potštejna

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády."

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Doručovací adresa:

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

Telefonní spojení:

Kancelář úřadu - 724 189 545

Starosta - 724 189 544 – Jan Růžička

Emaily:

Obec: oulhoty@centrum.cz

E-podatelna: oulhoty@centrum.cz

Datová schránka:

Obec Lhoty u Potštejna- ID schránky vjjb3er

5. Bankovní spojení:

1240018319 / 0800 – Česká spořitelna

CZ34 0800 0000 0012 4001 8319

6. IČO

275042

7. DIČ

CZ00275042 – Nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

Úřední deska ZDE

Územní plán obce ZDE

Rozpočet ZDE

Vyhlášky ZDE

Zasedání ZDE

9. Žádosti o informace

1.Obecní úřad je povinen přijímat a vyřizovat žádosti o informace. 
2. Ústní a telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřizují příslušní zaměstnanci podle své pracovní náplně. Ústně a telefonicky lze podat pouze informace jednoduchého charakteru, jejichž vyřízení není časově náročné a není spojeno s finančními náklady; jinak příslušný zaměstnanec vyzve žadatele k podání písemné žádosti o informaci. K podání žádosti lze využít tiskopis. Ústní a telefonická podání se neevidují ani se o jejich vyřízení nepořizuje písemný záznam.
3. Písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronicky nebo faxem) musí obsahovat:
a) žadatel: jméno a příjmení (název), adresa, telefon
b) zmocněnec (zastupující na základě plné moci doložené žádosti) 
c) čeho se požadovaná informace týká
d) datum, kdy žádost o poskytnutí informací na Obecní úřad došla
e) pokud je žádost o informaci nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, uvede se i datum, kdy byl žadatel vyzván k upřesnění své žádosti
4. Pokud není poskytnutí požadované informace v kompetenci obecního úřadu, rozhodne starosta obecního úřadu o odložení žádosti a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů od jejího obdržení žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává. Neobsahuje-li žádost údaje vyžadované ust. § 14 odst. 2 cit. zák., nepovažuje se za podání ve smyslu tohoto zákona a odloží se.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze podat v úředních hodinách na obecním úřadě, písemně na adresu obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny – oulhoty@centrum.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydané obcí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

Formuláře a dokumenty Městského úřadu Vamberk

Formuláře na stránkách www.statnisprava.cz

Další formuláře ke stažení na www.formulare-ke-stazeni.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Jak řešit nejrůznější životní situace? Návody najdete v následujících odkazech.

Portál Veřejné správy České republiky ZDE

Královehradecký kraj ZDE

14. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se vždy nejpozději do 1. března běžného roku za předcházející rok a zveřejněny musí být zprávy nejméně za poslední dva roky.

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

 

16. Informace k GDPR za Obec Lhoty u Potštejna

 

 

NAHORU